Ränteberäkning

Det finns inga lagregler eller andra bestämmelser som reglerar hur bankerna skall beräkna ränta eller vilken räntesats som skall tillämpas. Numera gäller fri räntesättning vilket innebär att varje bank själv avgör vilken ränta som skall tillämpas.

Hur beräknas ränta?
Vid utlåning beräknas ränta normalt på den skuld som kunden vid varje tillfälle har i banken. Ränta räknas från och med den dag lånet betalas ut till kunden och till och med den dag som amortering görs eller lånet slutligt löses. Räntan erläggs/ betalas vid förfallodag för ränta, vanligtvis vid slutet av månad eller kvartal. Vid utlåning gäller tumregeln att ju bättre säkerhet och därmed mindre risk för lånet desto lägre räntesats.

Nedan en länk till finansportalen med aktuella boräntor.